Ikonografia

Gréckym slovom „he eikón“ sa označoval všeobecne obraz. Kresťanský špiritualizmus so svojou nehmotnou koncepciou Boha považoval ikonu za obraz osobnosti a výjavov, ktoré zastupuje, za reprezentantku zjavového nadzemského sveta a súčasne za posvätný predmet s nadprirodzenou silou uctievaný ako určitá moc. V ikonách sa malo zobraziť všadeprítomnosť Boha a svätcov práve ich zduchovnením. My sme sa o to v CUP-ke pokúsili. Posúďte sami. Ak by ste si chceli napísať ikonu, môžete prísť do CUP-ky. Zažijete najkrajšiu modlitbu. Na 1 ikone sv. Alžbeta Uhorská,  potom sv. Florián, sv. Katarína Sienská a sv. Jakub. Ostatné sa dokončujú.