V tomto roku sa budeme prostredníctvom kratučkých materiálov vychádzajúcich z denných čítaní ponárať do myšlienok a výziev Veľkého pôstu. Materiály ti budú k dispozícii v našom Centre Univerzitnej Pastorácie vždy od pondelka pred príslušnou nedeľou na všetkých sv. omšiach. Ich cieľom je umožniť ti počas tohoročného Veľkého pôstu:

  • samému každodenne rozjímať o Božom slove príslušného dňa aspoň 10 minút,
  • a ak máš záujem, raz v týždni sa stretnúť so svojimi priateľmi na 30-40-minútové delenie sa o vieru.

Denná meditácia:

Každodenné cvičenie obsahuje 4 časti: úryvok z Písma, príbeh, aplikáciu na život a záverečnú myšlienku. Každý deň začni svoju meditáciu nasledujúcou modlitbou: Otče, ty si ma stvoril a umiestnil na túto zem nie náhodou, ale s určitým zámerom. Ježišu, ty si zomrel za mňa a povolal si ma, aby som teraz ja pokračoval v diele, ktoré si ty začal. Duchu Svätý, pomáhaj mi vykonávať dielo, kvôli ktorému som bol stvorený a na ktoré som bol povolaný. V tvojej prítomnosti a v tvojom mene, Otec, Syn a Duch Svätý, začínam teraz túto svoju meditáciu. Daj, aby všetky moje myšlienky a inšpirácie mali svoj pôvod v tebe a aby ich cieľom bola tvoja oslava.

Formát každodennej meditácie:

  • Čítaj text pomaly. Keď skončíš, vráť sa k vete, slovu alebo myšlienke, ktorá ťa počas čítania oslovila alebo sa ťa dotkla. (Stráv pri tomto kroku asi 1 minútu.)
  • Premýšľaj o tejto vete, slove alebo myšlienke, ktorá sa ťa dotkla. Prečo sa ťa dotkla? (Stráv pri tomto kroku asi 4 minúty.)
  • Povedz Bohu o svojich myšlienkach. Rozprávaj sa s Bohom, ako sa rozprávaš s blízkym priateľom, ktorému dôveruješ. (Stráv pri tomto kroku asi 1 minútu.)
  • Načúvaj Božej odpovedi. Čo ti Boh chce povedať? (Stráv pri tomto kroku asi 4 minúty.)

Zakonči svoje rozjímanie modlitbou Otče náš. Recituj ju pomaly a úctivo. Potom zober pero a napíš si do zošitka, čo ťa počas dnešnej meditácie oslovilo.

Formát týždňového stretnutia s priateľmi:

Cieľom týždňového stretnutia je byť si vzájomne oporou a navzájom sa deliť. Stretnutia by mali trvať 30-40 minút alebo ako sa skupina rozhodne. Stretnutie začne pozvaním k modlitbe. Jeden člen skupiny zapáli sviečku. Keď už horí, čítajú sa nasledujúce modlitby:

Prvý čitateľ: Ježiš hovorí: „Ja som svetlo sveta… Kto ma nasleduje, nebude kráčať vo tme, ale bude mať svetlo života.“

Druhý čitateľ: Ježišu, ty si povedal, že kde sa stretnú dvaja alebo traja v tvojom mene, tam budeš aj ty medzi nimi. Svetlo tejto sviečky je symbolom tvojej prítomnosti medzi nami.

Tretí čitateľ: A, Pane Ježišu, kde si ty, tam je aj tvoj Otec, aj Duch Svätý. A tak teda začíname toto naše stretnutie v prítomnosti a v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Teraz začne samotné stretnutie. Koná sa tak, že najprv animátor ako prvý odpovie na nasledujúce otázky:

  • Ako verný som bol vo svojom záväzku každodenne rozjímať?
  • Meditácia ktorého dňa v tomto týždni bola pre mňa najzmysluplnejšia?

Potom animátor pozve ostatných členov stretka, aby sa – ak chcú – s ostatnými podelili o odpovede na tie isté otázky. Keď všetci, ktorí sa chceli podeliť, skončia, animátor môže otvoriť priestor pre tých, ktorí by chceli ešte niečo dodať k tomu, čo už povedali či už sami, alebo niekto iný.

Stretnutie sa zakončí tzv. volaním k misii: rozhodnutím svedčiť o Ježišovi a jeho učení vo svojom každodennom živote. Toto volanie k misii spočíva v tom, že sa všetci modlia nasledujúce texty:

Prvý čitateľ: Zakončime toto naše stretnutie tým, že si vypočujeme, čo Ježiš povedal svojim učeníkom vo svojej Reči na hore. Tieto slová patria aj nám.

Druhý čitateľ: „Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,14-16)

Tu niekto z prítomných zhasne sviečku.

Posledný čitateľ: Svetlo tejto sviece je teraz zhasnuté. No svetlo Kristovo v každom jednom z nás musí svietiť stále. Modlime sa na záver modlitbu Pána: „Otče náš…“

Pripomínam, že ak sa niekto nemá s kým stretať alebo nemá o stretká záujem, stačí, keď bude meditovať sám. Nech nám tieto meditácie poslúžia lepšie sa pripraviť na tohtoročné sviatky Kristovho zmŕtvychvstania.

Krátke pôstne zamyslenia na osobné každodenné uvažovanie na dni Veľkého Pôstu:

Popolcová streda – 17. 2. 2010
Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

„Obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ (Joel 2,13)

Pôst je veľmi osobitným obdobím – obdobím prípravy na Veľkú noc. Dnes, na Popolcovú stredu, si mnohí kresťania nechávajú pomazať čelá popolom. Robia to z dvoch dôvodov. Po prvé pripomína im to, že tak ako Ježiš, ktorý zomrel na Veľký piatok, aj im je určené zomrieť. Po druhé im to pripomína, že ak chcú ako Ježiš aj oni vstať k novému životu, musia sa kajať, t. j. musia sa odvrátiť od svo-jich hriechov a rozhodnúť sa kráčať po stopách Ježišových.

Porozmýšľaj o jednej oblasti, v ktorej by si počas tohtoročného Pôstu mohol bližšie nasledovať Ježiša. Prečo si myslíš, že práve táto oblasť je pre teba najdô-ležitejšia?

Každý premýšľa, ako zmeniť ľudstvo. Nikto nepremýšľa, ako zmeniť seba. (Lev Tolstoj)