Duchovnej správe vysokoškolákov vo Zvolene sa venujú bratia z rehole dominikánov. Prvým správcom CUP bol od 1.októbra 1998 p. Markolín Ondrej Bodnár, OP. Od novembra 2001 mu prišiel na pomoc br. Bystrík Peter Klembara, OP. 1. novembra 2004 bol menovaný novým správcom CUP p. Lukáš Milan Žilák OP. Vo februári 2005 z CUP odišiel br. Bystrík, ktorého v júli toho istého roku nahradil p. Damián Juraj Mačura, OP. Ten sa tu zdržal 16 mesiacov a začiatkom decembra 2006 odišiel do Košíc. Potom sa stal správcom p. Mannes Stanislav Marušák, OP. Od 1.1.2010, teda súčasným správcom je Bartolomej Vladimír Hurňanský OP.

Všetky aktivity si študenti pripravujú sami na báze dobrovoľníctva. Ich koordináciu zabezpečuje skupinka, ktorá sa pravidelne schádza v dome Phorum. Tento organizačný tím, v ktorom má každý z koordinátorov svoje úlohy a oblasť realizácie, tiež zabezpečuje aj fungovanie domu Phorum.