KNIŽNICA CUP Knižničný poriadok

  • výpožičná doba 1 mesiac /možnosť predlženia, ale treba dať vedieť – osobne, či na niektorom z doleuvedených kontaktov/
  • pri požičaní je potrebné zapísať sa do „zošita na to určeného“, nachadzajúceho sa v kancelárii /tzn. požičiavanie jedine za prítomnosti knihovníka /knižičiarky/ – Petronela, Eva, Barty/
  • bez zapísania do zošita knihy nepožičiavať !!!
  • pri svojvoľnom, neoznámenom predlžení výpožičnej doby treba rátať s tým, že sa iné knihy už nepožičajú
  • po zistení poškodenia vypožičanej knihy pri jej vracaní rátajte s finančnými sankciami alebo náhradou knihy, tak ich šetrite!!!
  • prostriedky získané z vyššie uvedených zdrojov budú použité na fond rozvoja knižnice
  • pri vracaní požičaných kníh tieto nezakladať do regálov, ale položiť na poličku na poličku na to určenú odpísať „v zošite na to určenom“
  • knižnica je otvorená v stredu po sv. omši, alebo po dohode z knihovníčkami
  • za pripomienky ďakujemetešíme sa na vaše pripomienky a plodnú spoluprácu

vaše knižničiarky

Pripomienky, vylepšenia, lichôtky či bližšie info:

barty@post.sk, Petronela 0918 534693, Eva 0944 412218, Bart 0907 438073

„Cieľom týchto pravidiel je predovšetkým sprehľadnenie a stransparentnenie výpožičného procesu za účelom zamedzenia dislokácie jednotlivých titulov mimo monitorovaných a kontrolovaných fluktuačných kanálov.” (Ing. Bosý, 2006)